KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HẠ MAGNESI MÁU Ở BỆNH NHÂN NHI MẮC BỆNH TIM BẨM SINH ĐƯỢC PHẪU THUẬT TIM HỞ
Magnesi (Mg) có vai trò rất quan trọng trong cơ thể nhưng hạ Mg máu ít được quan tâm chú ý đúng mức trên lâm sàng. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát tần suất, các yếu tố nguy cơ và tác động của hạ Mg¬ máu ở các bệnh nhân nhi được mổ tim hở

Le Minh Khoi

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: