Báo cáo đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Y tế và Tổng Hội y học Việt Nam năm 2012, phương hướng triển khai hoạt động năm 2013

Tổng Hội Y học Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 02/ NQLT-BYT-THYHVN ngày 12/7/2012 về mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Y tế và Tổng Hội Y học Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau khi ban hành thực hiện được hơn 5 tháng thì đã có một số thành quả nhất định, Tổng Hội Y học Việt Nam cùng Bộ Y tế đã tổng kết tình hình thực hiện,phê duyệt bản báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.

Nội dung chi tiết bản báo cáo xin vui lòng xem ở file đính kèm.

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: